Wettelijke kennisgeving

Het bedrijf Therapy Corner (Wijngaardlaan 1, bus 0001 , 0821360069 ) (hierna genoemd “het Bedrijf”) presenteert het volgende privacybeleid.

De Eenmanszaak is telefonisch bereikbaar op , per e-mail en per post op het adres van de maatschappelijke zetel. De gebruiker verklaart hierbij dat hij/zij het volgende beleid heeft gelezen en aanvaard bij het bezoeken van de website https://therapycorner.be/ .

Bescherming van persoonsgegevens

De Eenmanszaak behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van haar Cliënten te verzamelen en te verwerken, in het bijzonder de naam, voornaam en e-mail. Deze gegevensverzameling geschiedt in het kader van de aan de Gebruiker duidelijk gespecificeerde nieuwsbriefcampagne.

Deze gegevensverzameling is niet verplicht voor de Gebruiker of voor het gebruik van de website https://therapycorner.be/ .

De Eenmanszaak gebruikt de persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doeleinden: verzending van de nieuwsbrief en beheer van haar klanten.

De gegevens worden gedurende een periode van 10 jaar bewaard. De gegevens worden verwerkt door de Eenmanszaak en haar dienstverleners, die optreden als onderaannemers, zoals de host van de Site.

De Eenmanszaak neemt alle nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, hun integriteit en vertrouwelijkheid te bewaren, en te voorkomen dat zij worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, en vanaf 25 mei 2018, overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft de Gebruiker het recht om toegang te krijgen tot zijn gegevens, om de rechtzetting, de schrapping of de overdracht ervan te vragen.

De gebruiker verklaart dat zijn/haar gegevens geldig en actueel zijn. De gebruiker kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Dergelijke schriftelijke verzoeken kunnen per e-mail of per post aan het bedrijf worden gericht.

Klachten in geval van niet-naleving kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (die met ingang van 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt) op het volgende e-mailadres commission@privacycommission.be .

Cookies

De Eenmanszaak maakt gebruik van cookies op de website. Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen bij het surfen op de website.

Zij hebben tot doel de surfervaring van de gebruiker en de doeltreffendheid van de website te verbeteren.

Bij elk bezoek aan de site verschijnt een banner waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij/zij cookies wil accepteren. Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren en uitschakelen: Cookies instellingen

De Gebruiker zal worden geïnformeerd over de specifieke doeleinden van cookies, de mogelijkheid om de instellingen van zijn/haar browser te wijzigen (door te klikken op de link in de banner), om zo cookies te kunnen weigeren.